Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
EN

Sinfonia Varsovia
– Instytucja Kultury m.st. Warszawy

Instytucja kultury

Od dnia 1 stycznia 2008 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Orkiestry jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Historia

W kwietniu 1984 roku, na zaproszenie Waldemara Dąbrowskiego, dyrektora naczelnego Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie oraz Franciszka Wybrańczyka, dyrektora działającej już wcześniej Polskiej Orkiestry Kameralnej, na występy w Polsce w charakterze solisty i dyrygenta przybył legendarny skrzypek Sir Yehudi Menuhin. By sprostać wymaganiom zaplanowanego repertuaru, orkiestra zwiększyła skład, zapraszając do współpracy wybitnych muzyków z całego kraju. Pierwsze koncerty zespołu pod batutą Yehudi Menuhina spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i uznaniem krytyków, a sam Lord Menuhin przyjął propozycję objęcia funkcji pierwszego gościnnego dyrygenta nowo powstałej orkiestry symfonicznej. Przyjęła ona nazwę Sinfonia Varsovia
Do dnia 31 grudnia 2007 roku zespół działał przy Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie.

Dyrekcja

W 1997 roku dyrektorem muzycznym, a w lipcu 2003 roku dyrektorem artystycznym Orkiestry został Krzysztof Penderecki, który pełni tę funkcję do chwili obecnej, często współpracując z orkiestrą jako jej dyrygent.
W latach 2008 - 2012 dyrektorem muzycznym zespołu był światowej sławy francuski dyrygent – Marc Minkowski.
Dyrektorem orkiestry Sinfonia Varsovia jest Janusz Marynowski, natomiast obowiązki zastępcy dyrektora pełni Aleksandra Kielan.

Status prawny

Orkiestra Sinfonia Varsovia,  jest samorządową instytucją artystyczną  Miasta Stołecznego  Warszawy posiadającą osobowość prawną.
Orkiestra Sinfonia Varsovia jest zarejestrowana od dnia 2 stycznia 2008 r. w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIA/ 2/08, prowadzonym przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.  Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189). Zgodnie z  § 5 Statutu, Organizatorem Orkiestry jest Miasto Stołeczne Warszawa, a nadzór nad działalnością Orkiestry sprawują organy Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie ich kompetencji.
Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia został nadany uchwałą Nr XXXVIII/995/2012  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:
(PKD 2007) - 9001 Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
(PKD 2004) - 9231 C działalność filharmonii, orkiestr, chórów.
Podstawy prawne działania Orkiestry regulują:
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012  r., poz. 406), Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 330), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz.361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy, Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia, Zarządzenia Dyrektora, Decyzje Dyrektora.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia jest: prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego; edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej; promocja Warszawy i jej dorobku kulturalnego; współorganizacja i realizacja Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu i innych festiwali; utworzenie i realizacja stałego sezonu artystycznego orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie.
Dla realizacji w/w celów Orkiestra: organizuje koncerty symfoniczne i kameralne; realizuje nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu , wydaje płyty audio i video oraz inne nośniki obrazu i dźwięku, w tym również w przestrzeni internetowej; angażuje artystów wykonawców krajowych i zagranicznych; współpracuje ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego kształcenia nowych kadr artystycznych, a także organizuje kursy, szkolenia, seminaria; opracowuje, publikuje, rozpowszechnia wydawnictwa drukowane i multimedialne z zakresu swojej działalności; współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami twórczymi; prowadzi własną działalność impresaryjną lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji.

Nagrody                                                  

Orkiestra Sinfonia Varsovia uhonorowana została m.in. tytułem Zasłużony dla Warszawy od miasta stołecznego Warszawy, Doroczną Nagrodą Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w zakresie twórczości i upowszechniania kultury,  dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

Działalność edukacyjna

Istotnym  aspektem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia są projekty edukacyjne organizowane w siedzibie Orkiestry.
W 2012 roku Orkiestra zainicjowała elitarny program Akademia Sinfonia Varsovia, cykl warsztatów adresowany do studentów i młodych absolwentów uczelni muzycznych, przygotowujący ich do gry w najlepszych orkiestrach symfonicznych. Warsztaty prowadzą koncertmistrzowie i muzycy soliści Sinfonii Varsovii. Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Edukacyjne programy przeznaczone dla najmłodszych to m.in. projekty współorganizowane z Fundacją  Muzyka jest dla wszystkich: Smykofonia, muzyczny program dla dzieci do lat pięciu  oraz adresowana do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Akcja Labirynt.
Na szczególną uwagę zasługują Letnie Koncerty na Grochowskiej, cykl kameralnych koncertów, poprzedzonych komentarzem muzykologów i krytyków muzycznych, w wykonaniu młodych, utalentowanych artystów rekomendowanych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia. Wstęp na Letnie Koncerty na Grochowskiej jest wolny.

Nowa siedziba

W 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia otrzymała własną siedzibę – dawny Instytut Weterynarii SGGW na warszawskiej Pradze, przy ulicy Grochowskiej 272. Decyzją Rady Warszawy i jej Prezydent  Hanny Gronkiewicz-Waltz w czerwcu 2010 roku został ogłoszony międzynarodowy, otwarty i dwuetapowy konkurs architektoniczny na projekt nowej sali koncertowej dla 1850 widzów oraz zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272. Konkurs wygrał projekt powstały w Atelier Thomas Pucher z Grazu (Austria). Wyróżnia go nie tylko bardzo charakterystyczna rama otaczająca cały teren przy ulicy Grochowskiej 272, ale również wyjątkowa konstrukcja sali koncertowej, która zakłada połączenie akustyki sal budowanych w typie pudełkowym z widowniami typu winnica. W myśl autorów zwycięskiej pracy ma to zapewnić wspaniałą, unikatową akustykę. Władze miasta stołecznego Warszawy zdecydowane są na realizację tego projektu na warszawskiej Pradze. W 2015 roku w obecności pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz, architekt Thomas Pucher i dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski podpisali umowę na projekt wykonania dokumentacji projektowej nowej sali koncertowej Sinfonii Varsovii i zagospodarowania architektonicznego nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272. Nowe centrum muzyki dla Warszawy skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia, będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki klasycznej, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Ma być ważną przestrzenią dla ludzi – mieszkańców Pragi, całej Warszawy, ale też turystów odwiedzających Polskę. Szeroki program artystyczny i edukacyjny będzie przygotowywany z myślą o potrzebach publiczności w każdym wieku i o różnym stopniu zaangażowania w sztukę. Pierwszy koncert w nowej sali koncertowej ma odbyć się w 2024 roku.

Informacje o działalności 2018

Informacje o działalności 2017

Informacje o działalności 2016

Informacje o działalności 2015

Informacje o działalności 2014

Informacje o działalności 2013

Informacje o działalności 2012

Informacje o działalności 2011

Informacje o działalności 2010

Informacje o działalności 2009

Regulamin z korzystania terenu Orkiestry Sinfonia Varsovia